لغات مشابه
forbidden energy zone : شيمى : ناحيه انرژى ممنوع

forbidden fruit : چيزى که به واسطه ممنوع بودن انسان بدان ارزو ميکند

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی