لغات مشابه
forced alternating current : الکترونيک : جريان متناوب فشرده

forced contract : قانون ـ فقه : عقد مکره

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: