لغات مشابه
forced cooling : خنک سازى چيزى

forced crossing : علوم نظامى : عبور اجبارى از رودخانه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: