لغات مشابه
forced crossing : علوم نظامى : عبور اجبارى از رودخانه

forced distribution rating : روانشناسى : درجه بندى با توزيع معين

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: