لغات مشابه
forced flood lubrication : علوم مهندسى : روغنکارى تحت فشار

forced induction engine : علوم مهندسى : موتور کمپرسور

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: