لغات مشابه
forced marching : علوم نظامى : راه پيمايى اجبارى

forced move : ورزش : حرکت اجبارى شطرنج

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: