لغات مشابه
forced page break : کامپيوتر : قطع اجبارى صفحه

forced saving : بازرگانى : پس انداز اجبارى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: