لغات مشابه
forced saving : بازرگانى : پس انداز اجبارى

forced vibration : علوم مهندسى : ارتعاشات ناشى از تحريکات خارجى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: