لغات مشابه
forceful : اجبارا

forcefully : زورمندانه ،بطور موثر

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: