لغات مشابه
forcing move : ورزش : حرکت اجباراور شطرنج

forcing shot : ورزش : ضربه اى که حريف را وادار به دفاع ميکند

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: