لغات مشابه
foream pass : ورزش : پاس با ساعد

forearance : بازرگانى : خوددارى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: