لغات مشابه
fore guy : علوم دريايى : - martingale

fore and aft cap : کلاه دو طرف لبه دار

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: