معنی form a callus

form a callus
پينه زدن
کلمات مشابه

form alignment : هم ترازى ورقه

form an abscess : پيله کردن

form an impression : نقش بستن

form block : علوم هوايى : بلوک فرمکارى

form feed character : کامپيوتر : کاراکتر تغذيه فرم

form frightful : وهم کردن

form insulation : عمران : عايق کارى قالب

form letter : کامپيوتر : فرم نامه

form letter program : کامپيوتر : برنامه فرم نامه

form lining : معمارى : پوشش قالب بندى

form wound coil : الکترونيک : سيم پيچ قالبى

form grind : علوم مهندسى : سنگ زدن در مقطع طولى

form mill : علوم مهندسى : فرز کردن پروفيل

formability : علوم هوايى : قابليت شکل گيرى

formal : رسمي , مجلسي , تشريفاتي , قرار دادي

formal accountability : علوم نظامى : ذيحسابى رسمى

formal charge : شيمى : بار قراردادى

formal concentration : شيمى : غلظت فرمال

formal discipline : روانشناسى : اموزش صورت گرا

formal education : روانشناسى : اموزش رسمى

formal exercise : روانشناسى : تمرين صورى

formal group : روانشناسى : گروه رسمى

formal language : کامپيوتر : زبان صورى

formal logic : منطق رمزي

formal operations : روانشناسى : عمليات صورى

formal potential : شيمى : پتانسيل فرمال

formal thought disorder : روانشناسى : اختلال صورى فکر

formaldehyde : (ش ).فرمالدئيد،بفرمولHCHO

formalist : شخص زياد رسمى ،تشريفات ،دوست ،ظاهر پرست

formalities : تشريفات

formality : تکلف , رسميت

formalization : انطباق با ايين واداب ظاهرى ،رسمى سازى

formalize : رسمى کردن

formally : رسما

forman : سر کار گار

formant : متشکل ،مرکب ،مشتق

format effector : کامپيوتر : تاثيرکننده قالب

formate : (هواپيما )بصورت صف يا ستونى پرواز کردن ،بستون يا دسته هواپيما ملحق شدن

formatio reticularis : روانشناسى : ساخت شبکه اى

formation : تشکل , تشکيل , تکون

formation constant : شيمى : ثابت تشکيل

formation to right (to left) : علوم نظامى : ارايش پله به راست يا پله به چپ

formations : عمران : تشکيلات زمين شناسى

formative : تشکيل دهنده ،ترکيب کننده ،سازنده ،حرف زائد،کلمه مشتق

formative evaluation : روانشناسى : ارزيابى تکوينى

formatted : قالب دار

formatted display : کامپيوتر : نمايش شکل يافته

formatter : کامپيوتر : شکل دهنده

formboard test : روانشناسى : ازمون جااندازى

forme : فرم

formed milling cutter : علوم مهندسى : دستگاه فرز فرم

formed part : علوم مهندسى : بخش شکل داده شده

formee : (در علائم نجابت ودرمورد صليب )داراى انتهاى مربع

former : قالب گير , سابقي , اسبق , پيشين , سابق

former shampion : ورزش : قهرمان سابق

former Soviet Union : شوروي سابق

formerly : سابقا , پيشتر

formfitting : چسبان ببدن , بشکل بدن

formic : وابسته به اسيد فرميک

formic acid : (ش ).جوهر مورچه ،حامض مورچه ،اسيد فرميک

formicarm : لانه مور

formicary : لانه مور

formication : روانشناسى : توهم لمس حشره

formidability : استواري

formidable : سهمناک , ژيان , سهمگين

formidableness : صلاحيت ،استحکام

formidably : بطور قوى و محکم ،سخت

forming attachment : علوم مهندسى : تجهيزات تراش پروفيل

forming die : علوم مهندسى : حديده شکل دهى

forming force : علوم مهندسى : قوه تغيير شکل

forming method : علوم مهندسى : روش تغيير شکل

forming of battery plates : الکترونيک : اماده سازى صفحات باترى

forming property : علوم مهندسى : قابليت شکل پذيرى

forming work : علوم مهندسى : فرمکارى

formlessness : بى شکلى

formlining : عمران : پوشش قالب بندى

formmal : صورى ،رسمى

formmal language : زبان صورى

formmal logic : منطق صورى

formmal parameter : پارامتر صورى

formmal system : سيستم صورى

forms control : کامپيوتر : کنترل فرم ها

forms design : کامپيوتر : طراحى فرم ها

formula car : ورزش : اتومبيل مسابقه

formula of contract : قانون ـ فقه : صيغه عقد

formula weight : شيمى : وزن فرمولى

formulaic : مثل يا وابسته به فرمول

formularization : کوتاه سازي , ضابطه سازي

formularize : بصورت فرمول دراوردن ،تحت قاعده در اوردن ،مدون کردن

formulary : کتاب نماز

formulism : رعايت کامل فرمول يا قاعده ،فرمول دوستى ،قاعده ،فرمول)

formulization : فرمول سازي

formulize : )=formulate(بصورت فرمول دراوردن

formwork at cirved section : عمران : قالب بندى در سطوح منحنى

formwork exposed : عمران : قالب بندى سطوح مرئى

formwork unexposed : عمران : قالب بندى سطوح نامرئى

formwork with vacuum chambers : عمران : قالب بندى با خلاء

formyl : اصل جوهر مورچه

fornacis : نجوم : کوره

fornicate : طاقي شکل , قوسي شکل , خانم بازي کردن

معنی form a callus به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی