لغات مشابه
form alignment : هم ترازى ورقه

form an abscess : پيله کردن

form an impression : نقش بستن

form block : علوم هوايى : بلوک فرمکارى

form feed character : کامپيوتر : کاراکتر تغذيه فرم

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: