لغات مشابه
formal thought disorder : روانشناسى : اختلال صورى فکر

formaldehyde : (ش ).فرمالدئيد،بفرمولHCHO

formalist : شخص زياد رسمى ،تشريفات ،دوست ،ظاهر پرست

formalities : تشريفات

formality : تکلف , رسميت

formalization : انطباق با ايين واداب ظاهرى ،رسمى سازى

formalize : رسمى کردن

formally : رسما

forman : سر کار گار

formant : متشکل ،مرکب ،مشتق

format effector : کامپيوتر : تاثيرکننده قالب

formate : (هواپيما )بصورت صف يا ستونى پرواز کردن ،بستون يا دسته هواپيما ملحق شدن

formatio reticularis : روانشناسى : ساخت شبکه اى

formation : تشکل , تشکيل , تکون

formation constant : شيمى : ثابت تشکيل

formation to right (to left) : علوم نظامى : ارايش پله به راست يا پله به چپ

formations : عمران : تشکيلات زمين شناسى

formative : تشکيل دهنده ،ترکيب کننده ،سازنده ،حرف زائد،کلمه مشتق

formative evaluation : روانشناسى : ارزيابى تکوينى

formatted : قالب دار

formatted display : کامپيوتر : نمايش شکل يافته

formatter : کامپيوتر : شکل دهنده

formboard test : روانشناسى : ازمون جااندازى

forme : فرم

formed milling cutter : علوم مهندسى : دستگاه فرز فرم

formed part : علوم مهندسى : بخش شکل داده شده

formee : (در علائم نجابت ودرمورد صليب )داراى انتهاى مربع

former : قالب گير , سابقي , اسبق , پيشين , سابق

former shampion : ورزش : قهرمان سابق

former Soviet Union : شوروي سابق

formerly : سابقا , پيشتر

formfitting : چسبان ببدن , بشکل بدن

formic : وابسته به اسيد فرميک

formic acid : (ش ).جوهر مورچه ،حامض مورچه ،اسيد فرميک

formicarm : لانه مور

formicary : لانه مور

formication : روانشناسى : توهم لمس حشره

formidability : استواري

formidable : سهمناک , ژيان , سهمگين

formidableness : صلاحيت ،استحکام

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: