لغات مشابه
formalities : تشريفات

formality : تکلف , رسميت

formalization : انطباق با ايين واداب ظاهرى ،رسمى سازى

formalize : رسمى کردن

formally : رسما

forman : سر کار گار

formant : متشکل ،مرکب ،مشتق

format effector : کامپيوتر : تاثيرکننده قالب

formate : (هواپيما )بصورت صف يا ستونى پرواز کردن ،بستون يا دسته هواپيما ملحق شدن

formatio reticularis : روانشناسى : ساخت شبکه اى

formation : تشکل , تشکيل , تکون

formation constant : شيمى : ثابت تشکيل

formation to right (to left) : علوم نظامى : ارايش پله به راست يا پله به چپ

formations : عمران : تشکيلات زمين شناسى

formative : تشکيل دهنده ،ترکيب کننده ،سازنده ،حرف زائد،کلمه مشتق

formative evaluation : روانشناسى : ارزيابى تکوينى

formatted : قالب دار

formatted display : کامپيوتر : نمايش شکل يافته

formatter : کامپيوتر : شکل دهنده

formboard test : روانشناسى : ازمون جااندازى

forme : فرم

formed milling cutter : علوم مهندسى : دستگاه فرز فرم

formed part : علوم مهندسى : بخش شکل داده شده

formee : (در علائم نجابت ودرمورد صليب )داراى انتهاى مربع

former : قالب گير , سابقي , اسبق , پيشين , سابق

former shampion : ورزش : قهرمان سابق

former Soviet Union : شوروي سابق

formerly : سابقا , پيشتر

formfitting : چسبان ببدن , بشکل بدن

formic : وابسته به اسيد فرميک

formic acid : (ش ).جوهر مورچه ،حامض مورچه ،اسيد فرميک

formicarm : لانه مور

formicary : لانه مور

formication : روانشناسى : توهم لمس حشره

formidability : استواري

formidable : سهمناک , ژيان , سهمگين

formidableness : صلاحيت ،استحکام

formidably : بطور قوى و محکم ،سخت

forming attachment : علوم مهندسى : تجهيزات تراش پروفيل

forming die : علوم مهندسى : حديده شکل دهى

forming force : علوم مهندسى : قوه تغيير شکل

forming method : علوم مهندسى : روش تغيير شکل

forming of battery plates : الکترونيک : اماده سازى صفحات باترى

forming property : علوم مهندسى : قابليت شکل پذيرى

forming work : علوم مهندسى : فرمکارى

formlessness : بى شکلى

formlining : عمران : پوشش قالب بندى

formmal : صورى ،رسمى

formmal language : زبان صورى

formmal logic : منطق صورى

formmal parameter : پارامتر صورى

formmal system : سيستم صورى

forms control : کامپيوتر : کنترل فرم ها

forms design : کامپيوتر : طراحى فرم ها

formula car : ورزش : اتومبيل مسابقه

formula of contract : قانون ـ فقه : صيغه عقد

formula weight : شيمى : وزن فرمولى

formulaic : مثل يا وابسته به فرمول

formularization : کوتاه سازي , ضابطه سازي

formularize : بصورت فرمول دراوردن ،تحت قاعده در اوردن ،مدون کردن

formulary : کتاب نماز

formulism : رعايت کامل فرمول يا قاعده ،فرمول دوستى ،قاعده ،فرمول)

formulization : فرمول سازي

formulize : )=formulate(بصورت فرمول دراوردن

formwork at cirved section : عمران : قالب بندى در سطوح منحنى

formwork exposed : عمران : قالب بندى سطوح مرئى

formwork unexposed : عمران : قالب بندى سطوح نامرئى

formwork with vacuum chambers : عمران : قالب بندى با خلاء

formyl : اصل جوهر مورچه

fornacis : نجوم : کوره

fornicate : طاقي شکل , قوسي شکل , خانم بازي کردن

fornication : خانم بازي , فسق

fornicator : قانون ـ فقه : زانى

fornicatress : جنده ،زانيه

forntiersman : سرحد نشين

forrader : )=forrarder(جلوتر،پيشتر

forrarder : )=forrader(جلوتر،پيشتر

forsaken : واگذاشتن ،ول کردن ،ترک کردن ،ترک گفتن ،دست کشيدن از

forsighredness : عاقبتانديشي

forsook : واگذاشت ،ول کرد،ترک گفت ،ترک کرد

forsooth : براستى ،الحق ،قطعا،بتحقيق ،درحقيقت

forspent : فرسوده ،خالى ،تهى

forswore : (با سوگند ) رد کرد، (با سوگند ) انکار کرد،انکار کرد،پيمان شکنى کرد

forsworn : سوگند دروغ ياد کرده

forsythia : (گ.ش ).هيفل ،حربع ،فورسينيه ،ياس زرد

fort : برج وبارو

fortalice : قلعه کوچک

forte : موسيقي بلند , جنبه قوي

forth : فوق بکارميرود , مسير آزاد , از حالا

forth flotation : شيمى : شناورسازى در کف

forth of : خارج از،بيرون از

forthcoming : نزديک ،درشرف ،اماده ارائه دادن ،اينده

forthcomming : اينده ،زود،اماده براى ،ارائه کردن

forthright : رک ،سرراست ،مستقيما،بيمحابا،بيدرنگ

forthrights : سر راست ،مستقيما`،فورا`،بيدرنگ

forthwith : انا،فورا،بيدرنگ

fortieth : چهلمي , چهلم , چهلمين

fortieth day commemoration : چله

fortifiable : قابل استحکام

fortification : سنگر بندي , حصار , تقويت , بارو

fortifications : استحکامات

fortified : محروس , محروسه

fortified fortress : حصن حصين

fortifier : مستحکم کننده

fortify : سنگربندي کردن , مستحکم کردن , داراي استحکامات کردن

fortifying : مقوي

fortis : داراى تلفظ شديد همراه با بازدم قوى

fortissimo : (درموسيقى )صداى بلند،خيلى بلند

fortitude : شهامت اخلاقي

fortnight : دوهفته

fortnightly : دو هفتگي

fortran 77 : زبان فرترن77

fortran iv : زبان فرترن2

fortran translation process : کامپيوتر : فرايند ترجمه فرترن

fortress : قلعه , دژ , قلعه نظامي , حصن

forts : علوم نظامى : استحکامات

fortuist : کسيکه معتقداست که انچه درطبيعت پيداشده اتفاقى بوده است

fortuitcus distortion : اعوجاج اتفاقى

fortuitcus fault : نقص اتفاقى

fortuitism : عقيده به اتفاق ،اعتقادباينکه انچه درطبيعت پيداشده اتفاقى بوده

fortuitously : بطوراتفاقى ،برحسب اتفاق ،اتفاقا،تصادفا

fortuitousness : اتفاقى بودن

fortuity : قضا وقدر

Fortunate : خوش شانس

Fortunate : خوش شانس

fortunate : جوان بخت , خوش شانس , بلند اختر , خوش اهوال , نيک اختر , خوشبخت بودن , نيک بخت , کامران , همايون , سفيدبخت , خوشبخت

fortunately : از حسن اتفاق , خوشبختانه

fortunateness : خوشبختى

fortune : طالع , فال , اقبال , بحث واقبال

fortune hunter : درطلب زن ثروتمند

fortune smiled on him : بخت برويش لبخند زد،اقبال ويرا يارى کرد

fortune teller : طالع بين

fortune telling : طالع بيني

fortune teller : غيبگو , فالگير

fortune telling : طالع بيني , فالگيري

fortunebook : کتاب فالگيرى

fortuneless : فقير،بدبخت ،بينوا

fortuneteller : رمال , فال گير , پيش بين , طالع بين

fortunetelling : رمالي

forty : چهل , يک چهلم , اربعين

forty five : چهل وپنج

forty niner : شرکت کننده در مهاجرت سال 1849 بکاليفرنيا درجستجوى طلا

forty one billiard : ورزش : بيليارد کيسه دار که هر بازيگر شماره معينى دارد

forty one continous billiard : ورزش : بيليارد امريکايى با تعيين گوى و کيسه

forty winks : چرت پس از نهار

Foruhar : فروهر

forward : بسوي جلو

forward air control post : علوم نظامى : ايستگاه کنترل هوايى جلو

forward association : روانشناسى : تداعى رو به جلو

forward bias : پيشقدر به جلو

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری