لغات مشابه
fossette : گودال کوچک

fossick : خوب جستجوکردن ،زيروروکردن ،خوب گشتن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: