لغات مشابه
fossorial : نقب زن , درخورنقب زني

foster : رضاعي

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: