لغات مشابه
foul out : ورزش : اخراج

foul play : ناجوانمردي , کار نادرست

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: