لغات مشابه
foul stomach : رودل ،معده پر

foul throw : ورزش : پرتاب خطاى ديسک يا چکش يا وزنه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: