لغات مشابه
foundation : پيريزي , شالوده , بن , پاي بست , پر و پا , اساس , زيربنا , زيرسازي , نصاب , رکن , پايه

foundation concrete : معمارى : بتن پى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: