لغات مشابه
foundation paste : معمارى : شفته

foundation school : اموزشگاه موقوف( ياوقف شده)

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: