لغات مشابه
foundation paste : معمارى : شفته

foundation school : اموزشگاه موقوف( ياوقف شده)

foundation work : پيريزي

foundation stone : سنگ شالوده ،نخستين سنگى که با ايين هاى ويژه براى بنيادبنگاهى

foundationer : کسيکه ازدرامدبنگاه وقف شده اى زندگى ميکند،وقف خور

foundations : مباني , مبادي

founded : مبتني

founder : سر سلسله , موسس , بنيانگذار , بنيان گذار , برپا کننده , بنيانگزار , باني

founderous : لجن زار

foundership : موسسى: سمت کسى مه بنگاهى رابرپاکرده ياتاسيس نموده است

founding : تشکيل دهنده

foundling : لقيط

foundress : زن تاسيس کننده ،موسسه ،بانيه

foundrous : لجن زار

foundry : چدن ريزي

foundry cupola : علوم مهندسى : کوپول ريخته گرى

foundry furnace : علوم مهندسى : بوته يا کوره ريخته گرى

foundry ladle : علوم مهندسى : پاتيل ريخته گرى

foundry man : علوم مهندسى : ريخته گر

foundry pig iron : علوم مهندسى : اهن خام ريخته گرى

foundry practice : علوم مهندسى : تکنيک ريخته گرى

foundry proof : (چاپخانه )نمونه غلط گيرى شده براى تهيه کليشه يا گراور

foundry sand : علوم مهندسى : ماسه ى ريخته گرى

fount : فواره ،منبع ،مخزن ،يکدست حروف هم شکل وهم اندازه( درچاپخانه)

fountain : چشمه

fountain of life : عينالحيات

fountain pen : قلم خودنويس

fountain head : سرچشمه

fountainhead : منبع خبر , سرچشمه , اصل وسرچشمه

four : چهار , عدد چهار

four address computer : کامپيوتر : کامپيوتر چهار نشانى

four center arch : معمارى : قوس جناغى چهار پرگارى

four cup robinson anemometer : عمران : بادسنج چهارفنجانى رابينسون

four cycle : چهار چرخه ،داراى چهار دور يا دوره

four dimensional : چهار بعدى ،مربوط به بعد چهارم

four forces of nature : نجوم : چهار نيروى بنيادى طبيعت

four horsemen : ورزش : جا گذاشتن ميله هاى 1 و 2 و 4 و 7 يا 1 و 3 و 6 و ¹1

four hundred : چهار صد , چهارصد

four man team : علوم نظامى : تيم چهار نفره

four pictures test : روانشناسى : ازمون چهار تصوير

four powns attack : ورزش : حمله چهار پياده

four sided : چارپر

four spindle automatic machine : علوم مهندسى : دستگاه خودکار با چهار هرزگرد

four times : چهاربرابر

four to nil : 4به هيچ

four way : چهار لوله اى ،چهار راه

four wheel : چهارچرخه

four ball : ورزش : مقايسه امتيازهاى تيم دو نفره در هر بخش با امتيازهاى تيم حريف

four column friction screw press : علوم مهندسى : پرس اصطکاکى چهار ستونى

four cornered : چارگوش

four course : (درکشاورزى )داراى چهارگردش يانوبت

four cycle engine : علوم هوايى : موتور چهارزمانه

four footed : چهارپا

four gear drive : علوم مهندسى : گيربکس چهار دنده

four handed : چهاردست ،چهاردستى ،چهارتايى

four in hand : گردونه چهاراسبه که يک راننده داشته باشد

four legged : چهارپا

four pole : الکترونيک : چهار قطبى

four poster : تخت خوابى که چهارتيرياديرک درچهارگوشه داردکهبانهاپرده ميبندن

four quarter hold : ورزش : ضربه فنى ،ايپون

four sided : چار پهلو , چارپر

four speed transmission : علوم مهندسى : گيربکس چهاردور

four stroke engine : علوم مهندسى : موتور چهار زمانه

four terminal network : الکترونيک : شبکه چهار قطبى

four way switch : الکترونيک : کليد صليبى

four wheel brake : علوم مهندسى : ترمز چهار چرخ

four wheel drive : علوم مهندسى : محرک چهار چرخ

four wheeled : چهارچرخه

four wheeler : درشکه( چهارچرخه)

four yard line : ورزش : خط فرضى 4 متر به موازات دوازه واترپولو

fourchette : جناغ ،برامدگى سه گوش درکف پاى اسب

fourfold : چهار گانه , چهارلا , چهارگانه , اربعه

fourfold table : روانشناسى : جدول چهارخانه

fourfooted : چارپا،چهارپا

fourgon : واگون بارى

fourpence : سکه چهارپنسى

fours : ورزش : مسابقه دوبل ،قايقرانى 4 نفره

fourscore : هشتاد سال ،هشتاد

foursome : چهارتايي

foursquare : چهار ضلعى ،مربع ،لوزى ،چهارگوش ،محکم

fourteen : چهارده , چارده

fourteen point : قانون ـ فقه : fourteen

fourteener : شعر چهارده هجايى ،شعر چهارده وتدى ،چهارده تايى

fourteenth : چهاردهمين ،يک چهاردهم

fourth : چهاريک

fourth dimension : بعد چهارم ،بعد زمان( درفرضيه اينشتين)

fourth estate : نشريات ملي

fourth gear : دنده چهار

fourth generation computer : کامپيوتر : کامپيوتر نسل چهارم

fourthly : رابعا"

fovea centralis : روانشناسى : فرورفتگى مرکزى

foveiform : حفره مانند

foward speed : علوم هوايى : همنه سرعت در صفحه افقى

fowl : پرنده

fowler : شکارچي پرندگان

fowling : شکار پرنده ،روبه بازى يا دوروئى کردن

fowling piece : تفنگ مرغ زنى ،تفنگ ساچمه اى

fox : روباه بازي کردن , روبه

fox base+ : کامپيوتر : فاکس بيس پلاس

fox fire : نور وتشعشعى که گاهى از چوب هاى پوسيده ساطع ميگردد،شب تابى چوب ها

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی

معنی to my great surprise , معنی to my satisfaction , معنی to nails to counter , معنی to nails up , معنی to nerve oneself , معنی to nestle oneself , معنی to niche oneself , معنی to night , معنی to nip or crush in the bud , معنی to no purpose , معنی to nount guard , معنی to nuncupate a will , معنی to nuzzle oneself , معنی to observe a fast , معنی to observe the proprieties , معنی to obtain permission , معنی to obtaini. on anything , معنی to obtrude up (on)a person , معنی to occupy much space , معنی to off an agreement , معنی to off negotiations , معنی to offend against any one , معنی to offer an apology , معنی to offer an excuse , معنی to offer an explanation , معنی to offer at any thing , معنی to oil butter , معنی to oil the wheels , معنی to omit doing a thing , معنی to ones cost , معنی to open fire , معنی to open out , معنی to open parliament , معنی to open the ball , معنی to open the door to , معنی to opt between alternatives , معنی to orders dinner , معنی to orient compound , معنی to orient oneself , معنی to our muttons , معنی to ourn the midnight oil , معنی to out bias , معنی to out run the constable , معنی to out ward seeming , معنی to outflank an army , معنی to outside of , معنی to over a subject , معنی to over hear any one , معنی to overcapitalize a company , معنی to overcomein number , معنی to overdose a patient , معنی to overeach oneself , معنی to overfeed oneself , معنی to overgrown oneself vref , معنی to overheat oneself , معنی to overleap oneself , معنی to overlie infant , معنی to overload stomach , معنی to overrun oneself , معنی to oversee oneself , معنی to overshoot oneself , معنی to oversleep oneself , معنی to overstrain oneself , معنی to overwhelm with questions , معنی to overwork oneself , معنی to owe one a grudge , معنی to ownup , معنی to p a soldier to duty , معنی to p a thing for a person , معنی to p a thing to be false , معنی to p a vehicle or horse , معنی to p an element to a word , معنی to p angone with questions , معنی to p any one with question , معنی to p anyone through danger , معنی to p aperson on the back , معنی to p at or in an occpation , معنی to p athing to a person , معنی to p for a sum in the budget , معنی to p for(or after)something , معنی to p in doing a thing , معنی to p my vow i give my hand , معنی to p off a thing upon anyone , معنی to p off a well , معنی to p off an awkward situation , معنی to p on one thing to another , معنی to p oneself before a person , معنی to p oneself of a suspicion , معنی to p something with water ,
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 121 روز