لغات مشابه
franklin stove : بخارى اختراعى فرانکلين

frankly : بي رودربايستي , آشکارا , پوست کنده , صراحتا , بالصراحه

frankness : رک گوئي

frankpledge : قديم انگلستان

frantic : ديوانه وار

frantically : ديوانه وار

franticness : ازجادر رفتگى ،ديوانگى ،برافروختگى ،شدت خشم

frap : (درکشتى گيرى )سفت بستن ،سفت کشيدن ،محکم بستن ،ضرب زدن ،کوبيدن

frapping awning : علوم دريايى : باد نگير کردن چادر

frapping lines : علوم نظامى : طناب تعادل کمکى ناو

frass : گه کرم نوزاد،گه موريانه ومانندان

frater : سفره خانه ،ناهارخورى

frater consanguineus : برادرصلبى

frater uterinus : برادربطنى

fraternal : اتحادي , برادر وار

fraternal love : دوستى برادرى ،محبت برادرانه

fraternal twins : روانشناسى : دوقلوهاى دو تخمکى

fraternity : مجمع اخوت

fraternization : اخوت ،دوستى کردن ،برادرى

fraternize : دوست شدن , برادري کردن , برادري دادن , متفق ساختن

fratricidal : وابسته به برادرکشى ،برادرکشانه ،مبنى بر برادرکشى

fratricide : برادرکشي , برادر کشي

fraud : گوش بر , گول , ريو

fraudful : حيله اميز،حيله گر

fraudfully : از روى حيله ،متقابلانه

fraudless : بى حيله ،ساده

fraudlessly : بدون حيله يا تقلب

fraudlessness : بى تزويرى

fraudulence : تقلب , کلاه برداري

fraudulency : فريب( اميزى)،حيله( گرى)

fraudulent : گول زن , کلاه بردار , فريب آميز , دغل , تقلبآميز , تقلبي

fraudulent means : قانون ـ فقه : وسائل متقلبانه

fraudulent misrepresentation : قانون ـ فقه : تدليس مدنى

fraudulently : از روى فريب ،متقلبانه

fraudulous : کلاه بردار

fraudvlent bank : ورشکسته به تقصير

fraught : :)adj.(پر،مملو،دارا،همراه ،ملازم ،بار شده ، :)n.& vt.(بار،کرايه ،بار کردن

fraught with : پراز،داراى ،بازشده از

fraunhofer lines : علوم هوايى : خطوط فرانهوفر

fraunhofer spectrum : علوم هوايى : طيف فرانهوفر

frausulently : قانون ـ فقه : متقلبانه

fraxinella : (گ.ش ).دقطامون سفيد،فرسنيل ،علف اهوى سفيد

fray : ترس ،وحشت ،غوغا،نبرد،نزاع ،ترساندن ،هراسانيدن ،جنگ کردن ،ساييدن ،فاقدنيرو کردن ،ضعيف کردن ،فرسوده شدن

fraying : چيز فرسوده ،چيز ساييده شده ،فرسايش

Frazer : فريزر

frazzle : فرسودگى ،ساييدگى ،اشفتن

freak : ناقصالخلقه

freaked : خط دار،خط خط،راه راه

freakish : عجيب وغريب ،دمدمى ،بوالهوس ،متلون

freakishly : ازروى بوالهوسى ،بطورعجيب وغريب ،بوالهوسانه

freakishness : بوالهوسى

freaks of nature : غرائب طبيعت

freaky : بوالهوس ،دمدمى ،غريب ( وعجيب)

freckle : خالدار شدن , لک صورت , خالدار کردن , کک مک

Fred : فرد

freddie : علوم نظامى : اشاره به ايستگاه يا يکان کنترل کننده در درگيرى هاى هوايى

free : ميداني , سر دادن , آزادي بخشيدن , مجاني , مختار , طلق , بلاعوض , آزادکردن , آزا دکردن , آزاد کردن , مخير , رها ساختن , آزادانه , مفتي , آزاد , عاري , رايگان , بي منت , استخلاس کردن , بيعوض

free a voluntary : فاعل مختار

free agency : فاعل مختارى

free agent : ورزش : بازيگر بدون قرارداد

free alongside ship : (مخفف ان F.A.S.است )کليه مخارج تاکنار کشتى پرداخته شده( درموردکالاى محموله بخارج)=free alongside vessel( )

free alongside vessel : (مخفف ان F.A.S.است )کليه مخارج تاکنار کشتى پرداخته شده( درموردکالاى محموله بخارج)=free alongside ship( )

free alternating current : الکترونيک : جريان متناوب هرز

free amino group : شيمى : گروه امينى ازاد

free association : روانشناسى : تداعى ازاد

free atmosphere : علوم هوايى : اتمسفر ازاد

free ball : ورزش : توپ بى صاحب

free body diagram : معمارى : نمودار ايستايى

free capital : قانون ـ فقه : سرمايه گذار پولى

free carrier (frc) : بازرگانى : حمل کننده ازاد

free choice method : روانشناسى : روش گزينش ازاد

free climbing : ورزش : صعود ازاد

free competition : بازرگانى : رقابت ازاد

free dance : ورزش : قسمت ازاد مسابقه رقص با اسکيت

free economic system : بازرگانى : نظام اقتصاد ازاد

free economy : بازرگانى : اقتصاد ازاد

free eddy : عمران : جريان متلاطم ازاد

free energy : شيمى : انرژى ازاد

free enterprise : کسب آزاد

free enthalpy : شيمى : انتالپى ازاد

free entrance : ورود مجانى

free entry : بازرگانى : ورود ازاد بنگاهها به صنعت

free exercise : ورزش : تمرينهاى نرمش ازاد

free expansion : شيمى : انبساط ازاد

free field format : در قالب ازاد ميدانى

free fishery : حق انحصارى ماهى گيرى درابهاى عمومى بموجب فرمان شاه

free flow : عمران : جريان ازاد

free for all : داد وبيداد،زدوخوردهمگانى

free form : کامپيوتر : نوعى پيمايش نورى که در ان عمل پيمايش توسط علائمى که به وسيله دستگاه ورودى در هنگام ورود اطلاعات داخل مى شوند کنترل مى گردد

free form text chart : کامپيوتر : جدول نوشتارى بفرم ازاد

free format : در قالب ازاد

free from : منزه

free from greed : چشم و دل سير

free good : بازرگانى : کالاى رايگان

free grace : توفيق بى منت الهى

free gyro : علوم هوايى : ژايرو ازاد

free handicap : ورزش : مسابقه با امتياز تعادلى براى اسبها

free harmonic vibration : عمران : ارتعاش هارمونيک ازاد

free haul : عمران : در حمل مصالح ساختمانى به کارگاه حداکثر مسافتى را که کرايه اضافى بدان تعلق نگيرد گويند

free in and out (fio) : بازرگانى : بدون هزينه تخليه و بارگيرى

free in trade : بازرگانى : تجارت ازاد

free lance : مفرد کار کردن

free list : صورت مجانى ها،صورت کالاهاى بى گمرک

free liver : خوش گذران

free living : خوش گذران ،عياش ،تسليم هواى نفس ،بى بند وبار

free loading : مفت خوري

free loan of non fungible things : قانون ـ فقه : عاريه

free love : عشق ورزى ومجامعت بدون مراعات ايين ازدواج

free magnetic pole : الکترونيک : قطب مغناطيسى ازاد

free market : بازرگانى : بازار ازاد

free market economy : بازرگانى : اقتصاد بازار ازاد

free market system : بازرگانى : نظام بازار ازاد

free movement of capital : بازرگانى : ازادى جابجايى سرمايه

free nerve ending : روانشناسى : پايانه ازاد عصب

free of all charges : بازرگانى : بدون هيچگونه مخارج

free of cost : مجانى ،مفت

free of duty : بازرگانى : معاف از عوارض گمرکى

free of expense : مجانى ،بيخرج

free of particular average (fpa) : بازرگانى : معاف از جبران خسارت خاص

free of tax : بازرگانى : بدون ماليات

free on board : بدون هزينه حمل تا روى وسيله نقليه

free on truck (fot) : بازرگانى : تحويل کالا روى کاميون

free oscillation : الکترونيک : نوسان ازاد

free person : قانون ـ فقه : حر

free position : ورزش : روش اغاز مجدد بازى پس از خطا

free radical : شيمى : راديکال ازاد

free radical addition : شيمى : افزايش راديکالى

free radical chain reaction : شيمى : واکنش زنجيرى راديکالى

free radical polymerization : شيمى : بسپارش راديکالى

free radical substitution : شيمى : استخلاف راديکالى

free recall : روانشناسى : ياداورى ازاد

free redical : علوم هوايى : بنيان ازاد

free rotation : شيمى : چرخش ازاد

free safety( man) : ورزش : مدافع در منطقه ضعف

free sample : بازرگانى : نمونه مجانى

free silver : مقدار نقره ازاد يک مسکوک

free skating : ورزش : قسمت حرکات ازاد مسابقه اسکيت

free spender : ولخرج

free spillweir : معمارى : سرريز ازاد

free spoken : ساده گو

free spool : ورزش : چرخيدن ازاد قرقره ماهيگيرى

free stream : علوم هوايى : جريان ازاد

free support : معمارى : تکيه گاه ازاد

free swimming : شناور،قادر به شنا( بعلت عدم اتصال بچيزى)

free thought : آزادي فکر

free throw area : ورزش : منطقه پرتاب ازاد

free throw circle : ورزش : دايره پرتاب ازاد

free throw lane : ورزش : مستطيل پرتاب ازاد

free turbine : علوم هوايى : توربين ازاد

free type parachute : علوم نظامى : چتر سقوط ازاد

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری