لغات مشابه
franklin stove : بخارى اختراعى فرانکلين

frankly : بي رودربايستي , آشکارا , پوست کنده , صراحتا , بالصراحه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: