لغات مشابه
frankly : بي رودربايستي , آشکارا , پوست کنده , صراحتا , بالصراحه

frankness : رک گوئي

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: