لغات مشابه
freehand method : معمارى : روش ترسيم ازاد

freehanded : دست باز , گشاده دست

freehearted : بي رودربايستي

freehold : ملک موروثي , مالکيت مطلق

freeholder : مالک مطلق

freeing : آزاد سازي , نجات , آزادسازي

freeing port : علوم دريايى : شکاف يک طرفه

freeloader : مفتخور

freely : برايگان , مجانا , آزادانه , مجاناً

freely supported beam : معمارى : تير دو سر ازاد

Freeman : فريمن

freemartin : گوساله خنثى

freemason : فراماسون , فراماسيون

freemasonry : فراماسيوني

freemasons hall : فراموش خانه

freemen : آزادگان

freeness : ازاد بودن ،ازادى

freesia : (گ.ش ).فريزيا،يک جور گل پيازدار

freest : (صفت عالى)free

freestanding : (بناى )ساده ،بى الايش ،بى پيرايه ،بى زيور

freestone : سنگ مخصوص تراش ،سنگ تراش بردار

freestyler : ورزش : شناگر شناى ازاد

freethinker : آزاد فکر

freeway : شارع , شاهراه , بزرگ راه

freewheel : با دنده خلاص رفتن

freewheel clutch : علوم مهندسى : کلاج در حالت خلاص

freewill : اختيارى

freeze : خشک شدن , منجمد ساختن , يخ بستن , منجمد شدن , فلج شدن , يخ زدگي , يخبستن , يخ زدن , يخبندان , منجمد کردن

freeze dry : (در خلاء وسرماى فراوان )خشک کردن

freeze drying : شيمى : خشکاندن انجمادى

freezer : سردخانه , يخدان , منجمد کننده

freezing point : نقطه انجماد , نقته انجماد

freezing mixture : نمک بايخ يابرف که براى افسردن بکارميبرند

freezing point : درجه انجماد

freezing point depression : شيمى : نزول نقطه انجماد

Freiburg : فرايبورگ

freight : گرانبار کردن , کرايه کشتي

freight and insurance paid to : بازرگانى : هزينه حمل و بيمه پرداخت شده

freight car : واگن بارى

freight charges : بازرگانى : مخارج حمل ،هزينه هاى حمل

freight collect : بازرگانى : هزينه حمل در مقصد دريافت مى شود،پس کرايه

freight house : علوم مهندسى : انبار

freight lighter : بازرگانى : قطار سريع السير جهت حمل کانتينر

freight paid to : بازرگانى : هزينه حمل پرداخت شده

freight payable at destination (fpad) : بازرگانى : هزينه حمل در مقصد پرداخت مى شود

freight prepaid : بازرگانى : هزينه حمل پيش پرداخت شده

freight rebate : بازرگانى : تخفيف هزينه حمل

freight traffic : علوم مهندسى : رفت و امد بار

freiht all kinds (fak) : بازرگانى : رسيد امارى حمل انواع هزينه حمل

freindship : مودت

fremitus : تپش ،لرزه ،لرزش

French : فرانسوي , زبان فرانسه

french bean : لوبياى سبز

french chalk : گچ خياطي , گچ درزيگران

french chop : گوشت دنده

french curve : علوم مهندسى : پيستوله

french defence : ورزش : دفاع فرانسوى شطرنج

french door : در پنجرهاي

french dressing : چاشنى سالاد فرانسوى

french fry : برش هاى سيب زمينى رادرروغن سرخ کردن ،برش سيب زمينى سرخ کردن(درروغن فراوان)

french heel : پاشنه کفش زنانه بلند وخميده بجلو

french horn : نوعى شيپور

french leave : مرخصى بدون اطلاع قبلى ،جيم شدن

French marigold : گل جعفري

french master : اموزگار( زبان ) فرانسه

french mustard : خردل با سرکه

french or haricot bean : لوبيا

french pastry : شيرينى اردينه فرانسوى

french polish : روغن جلا

french telephone : )=handset(تلفن داراى گوشى ودهانى نصب بر روى يک دسته

french toast : نوعى نان شير مال سرخ کرده

french window : اقشقشه( روسى)،درپنجره اى

french grass : اسپرس

frenchification : فرانسوى شدن

frenchify : فرانسوى ماب شدن ،اداب ورسوم فرانسويها را داشتن

frenchless : فرانسه ندان

frenchman : مرد فرانسوى

frenchwoman : زن فرانسوى

frenchy : فرانسوى ماب ،مانند فرانسوى ها

frenetic : frantic(، )=frenziedاتشى ،اشفته ،عصبانى

frenetical : اتشى ،از جا در رفته ،ديوانه ،عصبانى

Frenheimer : فرانهومر

frenum : (ج.ش ).بند،چين غشايى ،لگام ،مهار

frenzied : شوريده , شوريده حال

frenzied rage : خشم جنون اميز

frenzy : شوريده کردن , شوريدگي

freon : علوم هوايى : فرئون

frequecny modulation recording : کامپيوتر : ثبت تلفيق فرکانس

frequence : بسامد،تکرار،فرکانس ،تناوب

frequencial : تواتري

frequency : بسامد , فرکانس , تواتر , تناوب

frequency accuracy : علوم مهندسى : دقت فرکانس

frequency allocation : علوم مهندسى : تعيين فرکانس

frequency alloment : علوم مهندسى : تقسيم فرکانس

frequency analizer : علوم مهندسى : اناليزور فرکانس

frequency band compression : علوم مهندسى : تراکم باند فرکانس

frequency band width : علوم مهندسى : پهناى باند فرکانس

frequency blocking : علوم مهندسى : بلوکاژ فرکانس

frequency check : علوم مهندسى : کنترل فرکانس

frequency comparison : علوم مهندسى : مقايسه فرکانس

frequency compensation : الکترونيک : تقويت بسامد

frequency component : علوم مهندسى : اجزاى فرکانس

frequency constancy : علوم مهندسى : ثبات فرکانس

frequency constant : علوم مهندسى : ثابت فرکانس

frequency controller : علوم مهندسى : رگولاتور يا ناظم فرکانس

frequency conversion : علوم مهندسى : تبديل فرکانس

frequency convertor : علوم مهندسى : مبدل فرکانس

frequency correction : علوم مهندسى : تصحيح فرکانس

frequency count : شمار بسامد

frequency counter : کامپيوتر : شمارنده فرکانس

frequency coverage : علوم مهندسى : حيطه فرکانس

frequency demodulator : علوم مهندسى : اشکارساز فرکانس

frequency dependant : علوم مهندسى : تابع فرکانس

frequency deviation : علوم مهندسى : انحراف فرکانس

frequency diagram : روانشناسى : نمودار بسامد

frequency discrimination : علوم مهندسى : تشخيص فرکانس

frequency discriminator : علوم مهندسى : دستگاه تشخيص دهنده فرکانس

frequency distance : علوم مهندسى : فاصله فرکانس

frequency divider : علوم مهندسى : مقسم فرکانس

frequency divider stage : علوم مهندسى : طبقه مقسم فرکانس

frequency duplicator : علوم مهندسى : دوبلور فرکانس

frequency error : علوم مهندسى : خطاى فرکانس

frequency filter : علوم مهندسى : صافى فرکانس

frequency fluctuation : علوم مهندسى : تغيير فرکانس

frequency function : روانشناسى : تابع بسامد

frequency histogram : روانشناسى : نمودار ستونى بسامد

frequency inversion : علوم مهندسى : برگردان فرکانس

frequency marking : علوم مهندسى : مارکاژ فرکانس

frequency measuring bridge : علوم مهندسى : پل اندازه گيرى فرکانس

frequency mixer : علوم مهندسى : مخلوط کننده يا ميکسر فرکانس

frequency mixing : علوم مهندسى : ترکيب فرکانس

frequency modulated : علوم مهندسى : مدوله فرکانس

frequency modulation (f.m.) : علوم مهندسى : مدولاسيون فرکانس

frequency modulator : علوم مهندسى : مدولاتور فرکانس

frequency monitor : علوم مهندسى : دستگاه کنترل فرکانس

frequency multiplication : علوم مهندسى : افزايش فرکانس

frequency multiplier : علوم مهندسى : چند برابرکننده فرکانس

frequency of infinite attenuation : علوم مهندسى : فرکانس قطب

frequency of oscillations : علوم مهندسى : فرکانس نوسان

frequency of resonance : علوم مهندسى : فرکانس رزونانس

frequency of vibration : عمران : تکرار ارتعاش

frequency parameter : علوم مهندسى : پارامتر فرکانس

frequency plan : علوم مهندسى : طرح فرکانس

frequency polygon : روانشناسى : نمودار چند ضلعى بسامد

frequency regulator : علوم مهندسى : رگولاتور فرکانس

frequency relay : علوم مهندسى : رله سلکتيو

frequency resistering : علوم مهندسى : ثبت و ضبط فرکانس

frequency respone : علوم مهندسى : پاسخ فرکانس

frequency selective amplifier : علوم مهندسى : تقويت کننده سلکتيو فرکانس

frequency separation : علوم مهندسى : جداسازى فرکانس

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1