لغات مشابه
freehand method : معمارى : روش ترسيم ازاد

freehanded : دست باز , گشاده دست

freehearted : بي رودربايستي

freehold : ملک موروثي , مالکيت مطلق

freeholder : مالک مطلق

freeing : آزاد سازي , نجات , آزادسازي

freeing port : علوم دريايى : شکاف يک طرفه

freeloader : مفتخور

freely : برايگان , مجانا , آزادانه , مجاناً

freely supported beam : معمارى : تير دو سر ازاد

Freeman : فريمن

freemartin : گوساله خنثى

freemason : فراماسون , فراماسيون

freemasonry : فراماسيوني

freemasons hall : فراموش خانه

freemen : آزادگان

freeness : ازاد بودن ،ازادى

freesia : (گ.ش ).فريزيا،يک جور گل پيازدار

freest : (صفت عالى)free

freestanding : (بناى )ساده ،بى الايش ،بى پيرايه ،بى زيور

freestone : سنگ مخصوص تراش ،سنگ تراش بردار

freestyler : ورزش : شناگر شناى ازاد

freethinker : آزاد فکر

freeway : شارع , شاهراه , بزرگ راه

freewheel : با دنده خلاص رفتن

freewheel clutch : علوم مهندسى : کلاج در حالت خلاص

freewill : اختيارى

freeze : خشک شدن , منجمد ساختن , يخ بستن , منجمد شدن , فلج شدن , يخ زدگي , يخبستن , يخ زدن , يخبندان , منجمد کردن

freeze dry : (در خلاء وسرماى فراوان )خشک کردن

freeze drying : شيمى : خشکاندن انجمادى

freezer : سردخانه , يخدان , منجمد کننده

freezing point : نقطه انجماد , نقته انجماد

freezing mixture : نمک بايخ يابرف که براى افسردن بکارميبرند

freezing point : درجه انجماد

freezing point depression : شيمى : نزول نقطه انجماد

Freiburg : فرايبورگ

freight : گرانبار کردن , کرايه کشتي

freight and insurance paid to : بازرگانى : هزينه حمل و بيمه پرداخت شده

freight car : واگن بارى

freight charges : بازرگانى : مخارج حمل ،هزينه هاى حمل

freight collect : بازرگانى : هزينه حمل در مقصد دريافت مى شود،پس کرايه

freight house : علوم مهندسى : انبار

freight lighter : بازرگانى : قطار سريع السير جهت حمل کانتينر

freight paid to : بازرگانى : هزينه حمل پرداخت شده

freight payable at destination (fpad) : بازرگانى : هزينه حمل در مقصد پرداخت مى شود

freight prepaid : بازرگانى : هزينه حمل پيش پرداخت شده

freight rebate : بازرگانى : تخفيف هزينه حمل

freight traffic : علوم مهندسى : رفت و امد بار

freiht all kinds (fak) : بازرگانى : رسيد امارى حمل انواع هزينه حمل

freindship : مودت

fremitus : تپش ،لرزه ،لرزش

French : فرانسوي , زبان فرانسه

french bean : لوبياى سبز

french chalk : گچ خياطي , گچ درزيگران

french chop : گوشت دنده

french curve : علوم مهندسى : پيستوله

french defence : ورزش : دفاع فرانسوى شطرنج

french door : در پنجرهاي

french dressing : چاشنى سالاد فرانسوى

french fry : برش هاى سيب زمينى رادرروغن سرخ کردن ،برش سيب زمينى سرخ کردن(درروغن فراوان)

french heel : پاشنه کفش زنانه بلند وخميده بجلو

french horn : نوعى شيپور

french leave : مرخصى بدون اطلاع قبلى ،جيم شدن

French marigold : گل جعفري

french master : اموزگار( زبان ) فرانسه

french mustard : خردل با سرکه

french or haricot bean : لوبيا

french pastry : شيرينى اردينه فرانسوى

french polish : روغن جلا

french telephone : )=handset(تلفن داراى گوشى ودهانى نصب بر روى يک دسته

french toast : نوعى نان شير مال سرخ کرده

french window : اقشقشه( روسى)،درپنجره اى

french grass : اسپرس

frenchification : فرانسوى شدن

frenchify : فرانسوى ماب شدن ،اداب ورسوم فرانسويها را داشتن

frenchless : فرانسه ندان

frenchman : مرد فرانسوى

frenchwoman : زن فرانسوى

frenchy : فرانسوى ماب ،مانند فرانسوى ها

frenetic : frantic(، )=frenziedاتشى ،اشفته ،عصبانى

frenetical : اتشى ،از جا در رفته ،ديوانه ،عصبانى

Frenheimer : فرانهومر

frenum : (ج.ش ).بند،چين غشايى ،لگام ،مهار

frenzied : شوريده , شوريده حال

frenzied rage : خشم جنون اميز

frenzy : شوريده کردن , شوريدگي

freon : علوم هوايى : فرئون

frequecny modulation recording : کامپيوتر : ثبت تلفيق فرکانس

frequence : بسامد،تکرار،فرکانس ،تناوب

frequencial : تواتري

frequency : بسامد , فرکانس , تواتر , تناوب

frequency accuracy : علوم مهندسى : دقت فرکانس

frequency allocation : علوم مهندسى : تعيين فرکانس

frequency alloment : علوم مهندسى : تقسيم فرکانس

frequency analizer : علوم مهندسى : اناليزور فرکانس

frequency band compression : علوم مهندسى : تراکم باند فرکانس

frequency band width : علوم مهندسى : پهناى باند فرکانس

frequency blocking : علوم مهندسى : بلوکاژ فرکانس

frequency check : علوم مهندسى : کنترل فرکانس

frequency comparison : علوم مهندسى : مقايسه فرکانس

frequency compensation : الکترونيک : تقويت بسامد

frequency component : علوم مهندسى : اجزاى فرکانس

frequency constancy : علوم مهندسى : ثبات فرکانس

frequency constant : علوم مهندسى : ثابت فرکانس

frequency controller : علوم مهندسى : رگولاتور يا ناظم فرکانس

frequency conversion : علوم مهندسى : تبديل فرکانس

frequency convertor : علوم مهندسى : مبدل فرکانس

frequency correction : علوم مهندسى : تصحيح فرکانس

frequency count : شمار بسامد

frequency counter : کامپيوتر : شمارنده فرکانس

frequency coverage : علوم مهندسى : حيطه فرکانس

frequency demodulator : علوم مهندسى : اشکارساز فرکانس

frequency dependant : علوم مهندسى : تابع فرکانس

frequency deviation : علوم مهندسى : انحراف فرکانس

frequency diagram : روانشناسى : نمودار بسامد

frequency discrimination : علوم مهندسى : تشخيص فرکانس

frequency discriminator : علوم مهندسى : دستگاه تشخيص دهنده فرکانس

frequency distance : علوم مهندسى : فاصله فرکانس

frequency divider : علوم مهندسى : مقسم فرکانس

frequency divider stage : علوم مهندسى : طبقه مقسم فرکانس

frequency duplicator : علوم مهندسى : دوبلور فرکانس

frequency error : علوم مهندسى : خطاى فرکانس

frequency filter : علوم مهندسى : صافى فرکانس

frequency fluctuation : علوم مهندسى : تغيير فرکانس

frequency function : روانشناسى : تابع بسامد

frequency histogram : روانشناسى : نمودار ستونى بسامد

frequency inversion : علوم مهندسى : برگردان فرکانس

frequency marking : علوم مهندسى : مارکاژ فرکانس

frequency measuring bridge : علوم مهندسى : پل اندازه گيرى فرکانس

frequency mixer : علوم مهندسى : مخلوط کننده يا ميکسر فرکانس

frequency mixing : علوم مهندسى : ترکيب فرکانس

frequency modulated : علوم مهندسى : مدوله فرکانس

frequency modulation (f.m.) : علوم مهندسى : مدولاسيون فرکانس

frequency modulator : علوم مهندسى : مدولاتور فرکانس

frequency monitor : علوم مهندسى : دستگاه کنترل فرکانس

frequency multiplication : علوم مهندسى : افزايش فرکانس

frequency multiplier : علوم مهندسى : چند برابرکننده فرکانس

frequency of infinite attenuation : علوم مهندسى : فرکانس قطب

frequency of oscillations : علوم مهندسى : فرکانس نوسان

frequency of resonance : علوم مهندسى : فرکانس رزونانس

frequency of vibration : عمران : تکرار ارتعاش

frequency parameter : علوم مهندسى : پارامتر فرکانس

frequency plan : علوم مهندسى : طرح فرکانس

frequency polygon : روانشناسى : نمودار چند ضلعى بسامد

frequency regulator : علوم مهندسى : رگولاتور فرکانس

frequency relay : علوم مهندسى : رله سلکتيو

frequency resistering : علوم مهندسى : ثبت و ضبط فرکانس

frequency respone : علوم مهندسى : پاسخ فرکانس

frequency selective amplifier : علوم مهندسى : تقويت کننده سلکتيو فرکانس

frequency separation : علوم مهندسى : جداسازى فرکانس

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

موضوع و مفهوم بانكهای مركزی
بخش اداری مالی مخابرات
سوالات وکالت 7 سال گذشته با پاسخنامه
برآورد پتانسیل‌های صادراتی با استفاده از تقریب مدل TradeSim
دانلود گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت غذایی
دانلود تحقیق پیشگیری غیر كیفری از جرایم اقتصادی
راهكارهای پیشگیری از اعتیاد دربین دانش آموزان پیش دانشگاهی
پاورپوینت غریزه جنسی و راه های کنترل آن
مولكول نگاری پلیمری سنتز و كاربرد آن در استخراج
پروژه اثرات درمان نورو سایكولوژی در كارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی
دانلود تحقیق غربال گری شنوایی شناسی
پروژه نقش ارزشیابی در نظام پرداخت كاركنان دولت
علل و عوامل بی انگیزگی مشمولان در اعزام به خدمت سربازی
آفات و بیماری های مهم درخت صنوبر
شرایط خصوصی ضوابط اجرای پیمان های تأمین کالا و ساخت و نصب
شرایط خصوصی قرارداد مهندسی تأمین کالا و تجهیزات پروژه های صنعتی
شرایط خصوصی قرارداد مهندسی تأمین کالا و تجهیزات ساختمان و نصب
شرایط خصوصی قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی
شرایط خصوصی قرارداد همسان ساختمان و نصب