لغات مشابه
fretted by rust : زنگ زده ،زنگ خورده

fretting : علوم هوايى : سايش

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: