لغات مشابه
from a to izzard : از الف تا يا،از اغاز تا انجام

from about : از حدود

from above : از روي

from all eternity : ازروز ازل

from all over : از سراسر

from among : ازميان

from an economical point of : ازلحاظاقتصادى ،ازنظراقتصادى

from an economical standpoint : از لحاظ اقتصاد( يا اقتصادى) ،از نظر يا نقطه نظر اقتصاد( ى)

from beginning to end : ازابتداتا انجام ،ازاول تا اخر

from behind : از پس

from cover to cover : ازاغازتا انجام کتاب

from every corner : از گوشه و کنار

from f.to son : پشت درپشت ،پدربرسر،پدربرپدر

from first to last : ازاغازتا انجام

from gambit : ورزش : وامبى فروم در گشايش برد

from generation to generation : قانون ـ فقه : نسلا "بعد نسل

from head to f. : ازسرتاپا

from immemorial times : از زمان خيلى قديم ،از زمانى که کسى بياد ندارد،از عهد دقيانوس

from inside : از داخل

from mid may to mid june : از نيمه ماه تا نيمه ماه جون

from now on : از اين پس

from ones heart : ازته دل ،قلبا

from opposite directions : از دو طرف مقابل ،از دو طرف روبروى هم

from out the prison : از توى زندان

from pillar to post : از اين ستون بان ستون ،از يک دربدرديگر،ازيک وسيله به وسيله ديگر

from right and left : از چپ وراست ،از هر سو

from smoke into smother : ازچاه بچاله

from stem to stern : ازيک سربسر ديگر

from that time on : از آن پس , از آن به بعد

from the bottom of the heart : ازته دل

from the cradle to the grave : ازگهواره تاگور

from the date on wards : قانون ـ فقه : از اين تاريخ به بعد

from the dead : ازميان مردگان

from the direction of : از جانب

from the four winds : ازچهارسو،ازهمه طرف ،ازهمه جهت ،از اطراف

from the middle : از وسط

from the middle of : از وسط

from the very f. : ازهمان وهله نخست

from this time forth : ازاين پس ،زين سپس ،ازاين ببعد

from time immemorial : از عهد دقيانوس

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: