لغات مشابه
fulfillment : انجام , ايفاء

fulfilment : تحقق

fulfilment of a religious duty : قانون ـ فقه : اداء فريضه

fulfilment of the obligation : قانون ـ فقه : وفاى به عهد

fulgency : درخشندگى ،تابش

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: