لغات مشابه
fulgurate : آذرخش زدن

fulguration : درخشش

fulgurite : (ز.ش ).سنگ اذرخشى

fulgurous : برق اسا

fulham : طاس قلابي

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: