لغات مشابه
fulness : پرى ،تمامى

fulsome : فراوان ،مفصل ،فربه ،شهوانى ،تهوع اور،زننده ،اغراق اميز،غليظ،زياد،زشت ،پليد

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: