لغات مشابه
fume : باغضب حرف زدن

fumigant : تدخيني

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی