لغات مشابه
function : کار افتادن , عمل کرد , وظايفه

function codes : کامپيوتر : کدهاى کار

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: