لغات مشابه
function generator : مولد تابع

function invocation : احضار تابع

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: