لغات مشابه
functional maps : روانشناسى : نقشه هاى کارکردى

functional programming : کامپيوتر : برنامه نويسى تابعى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: