لغات مشابه
functionalist : روانشناسى : کارکردگرا

functionalistic : روانشناسى : کارکردگرايانه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: