لغات مشابه
functionalistic : روانشناسى : کارکردگرايانه

functionality : شيمى : عامليت

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: