لغات مشابه
fundamentalist : کسيکه نسبت بکتاب مقدس واصول دين پروتستان طرفدارعقايدکهنه است

fundamentally : از پي

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: