لغات مشابه
fundametal : اصلي , بنياني

funded debt : وام تنخواه دار،وامى که دربرابران وجوهى را اختصاص داده باشند

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: