لغات مشابه
funeral prayer : قانون ـ فقه : نماز ميت

funeral procession : تشييع جنازه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: