لغات مشابه
funeral procession : تشييع جنازه

funeral pyre : توده هيزم که مرده را روى ان ميسوزانند

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: