لغات مشابه
furcate : شاخه شاخه

furcation : شکافتگى ،انشعاب

furcula : ساختمان يا عضو چنگالى شل

furfuraceous : شوره دار , شورهاي

furfuraldehyde : ( )=furfuraldeyde(ش ).مايع الدئيدى ،فورفورال بفرمولC4 H3 O CHO

furibund : ديوانه ،شوريده ،اشفته ،ازجادر رفته

furious : غيظي , خشمناک , غضبناک

furiously : با حالت غضب ،ديوانه وار

furiousness : غضبناکي , عصبانيت

furl : پيچيدن وبالا زدن , ور تابيدن

furl awning : علوم دريايى : جمع کردن چادر

furlong : واحد درازا مساوى با يک هشتم ميل

furmety : گندمى که پوست انراکنده درشيربجوشانندودارچين وشيرينى بان بزنن

furmity : =frumenty

furnace : تنور , تون , آتشخانه

furnace arch : علوم مهندسى : طاق کوره

furnace atmosphere : علوم مهندسى : اتمسفر کوره

furnace black : علوم مهندسى : سياهى کوره

furnace body : علوم مهندسى : بدنه کوره

furnace bottom : علوم مهندسى : کف کوره

furnace braze : علوم مهندسى : زردجوش کوره

furnace brazing : علوم مهندسى : زردجوشکارى کوره

furnace breast : علوم مهندسى : سردر کوره

furnace brick : علوم مهندسى : اجر کوره

furnace brick lining : علوم مهندسى : استرى اجر کوره

furnace brick work : علوم مهندسى : اجرکارى کوره

furnace brown : علوم مهندسى : قهوه اى کوره

furnace campaign : علوم مهندسى : عمليات داخل کوره

furnace charge : علوم مهندسى : شارژ کوره

furnace chrome : علوم مهندسى : کروم کوره

furnace clag : علوم مهندسى : خاک رس کوره

furnace clinker : علوم مهندسى : تفاله کوره ذوب اهن

furnace coal : علوم مهندسى : ذغالسنگ کوره

furnace crew : علوم مهندسى : کارکنان کوره

furnace deposits : علوم مهندسى : ته نشست هاى کوره

furnace discharged end : علوم مهندسى : انتهاى تخليه کوره

furnace dome : علوم مهندسى : قسمت فوقانى کوره

furnace dust : علوم مهندسى : بخار کوره

furnace forge : علوم مهندسى : اهنگرى کوره اى

furnace gas : علوم مهندسى : گاز کوره

furnace hoist : علوم مهندسى : جراثقال کوره

furnace lining : علوم مهندسى : استرى کوره

furnace magnesia : علوم مهندسى : منيزى کوره

furnace pig : علوم مهندسى : شمش کوره

furnace refining : علوم مهندسى : تصفيه و پالايش کوره

furnace roof : علوم مهندسى : سقف کوره

furnace room : علوم مهندسى : فضاى داخل کوره

furnace shaft : معمارى : تنوره کوره

furnace shutdown : علوم مهندسى : بستن کوره

furnace tin : علوم مهندسى : قلع کوره

furnace vessel : علوم مهندسى : مجراى کوره

furnace with two hearths : علوم مهندسى : کوره با دو اتشدان

furnace working : علوم مهندسى : طرزکار کوره

furnish : تهيه کردن , داراي اثاثه کردن

furnished : مبله

furnisher : تهيه کننده سامان واثاثيه

furnishings : لوازم ،اثاثيه

furniture : اثباب خانه , اثاث , اثاث خانه , اثاثه , مبلمان

furniture textile : علوم مهندسى : پارچه تزيينى

furniture van : علوم مهندسى : اتومبيل مخصوص حمل و نقل اثاث

furor : عشق مفرط

furore : هيجان واضطراب مسرى ،اضطراب عمومى

furred : خزپوش , خزدار کردن

furrier : خزدوز , خز فروش , پوست فروش

furriery : خز فروشي , پوست فروشي , خزدوزي

furring : خزدوزي

furrow : شيار زدن , شيار کردن

furry : خزدار , خزپوش

further : ثانوي , بعلاوه , دورتر , مجدد , آنطرف تر , پيش بردن

further down : پايين تر

further up : بالاتر

furtherance : پيشرفت ،تهيه وسايل ،پيش بردن ،کمک ،تقويت

furthermore : وانگهي , ديگراينکه

furthermost : دورترين ،اقصى نقطه

furthersome : مساعد،سودمند

furthest : پيشرفته ترين ،در دورترين نقطه

furtive : زير جلي

furtively : مخفيانه

furtiveness : پنهانى

Furud : فرود

Furugh : فروغ

furuncle : جوش ،دانه ،کورک

furuncular : دملى

furunculosis : (طب )ايجاد کورک ،تجمع چند کورک

furunculous : دملى ،دمل دار

furunculus oreintalis : (طب )سالک

Furuzan : فروزان

Furuzandeh : فروزنده

fury : غضب , سوداء , عصبانيت

furze : (گ.ش ).اولکس فرنگى ،پروانه واران

fuscous : سيه فام

fuse : فتيله , گداختن

fuse base : علوم مهندسى : پايه ى فيوز

fuse board : علوم مهندسى : تخته فيوز

fuse cartridge : علوم مهندسى : فشنگ فيوز

fuse clip : الکترونيک : گيره فيوز

fuse cut out : علوم مهندسى : قطع فيوز

fuse cut out switch : علوم مهندسى : کليد قطع مجهز به فيوز

fuse cutout : الکترونيک : فيوز جهنده

fuse element : علوم مهندسى : واحد فيوز

fuse gear : علوم مهندسى : متعلقات فيوز

fuse key (artill,gun) : علوم دريايى : کليد ماسوره

fuse mounting strip : علوم مهندسى : نوار باريک فيوز

fuse setter (artill,gun) : علوم دريايى : ماسوره بند

fuse switch : علوم مهندسى : کليد فيوزدار

fused ring system : شيمى : سيستم حلقه اى جوش خورده

fusee : ( )=fuzee(در ساعت )امرود،برامدگى ساق پاى اسب ،تفنگ چخماقى ،فتيله ديناميت

fusel oil : شيمى : روغن فوزل

fuselage : بدنه هواپيما

fuselage refrence line : علوم هوايى : خط مبناى بدنه

fusible : گداختني , زود گداز

fusible metal or alloy : فلزلحيمى ،فلزگداختنى ،فلزنرم

fusible metal strip : علوم مهندسى : نوار فلزى ذوب شونده

fusible wire : علوم مهندسى : سيم ذوب شونده

fusil : قابل ذوب

fusile : قابل ذوب

fusileer : (سابقا )تفنگدار،سربازى که تفنگ چخماقى داشت ،(امروزه )هنگ تفنگداران ارتش انگليس

fusillade : شليک متوالي

fusing : علوم مهندسى : ذوب

fusing agent : علوم مهندسى : عامل ذوب

fusing current : علوم مهندسى : جريان ذوب

fusing point : علوم مهندسى : نقطه ذوب

fusing time : علوم مهندسى : زمان ذوب

fusion : ذوب , جوش خوردگي , گداز , گداختگي

fusion angle : علوم مهندسى : زاويه فوزيون

fusion cast basalt : علوم مهندسى : بازالت ريختگى ذوبى

fusion casting : علوم مهندسى : ريخته گرى ذوبى

fusion coefficient : علوم مهندسى : ضريب فوزيون

fusion cone : علوم مهندسى : مخروطى اتصال

fusion point : شيمى : نقطه گداز

fusion principle : شيمى : اصل ترکيبات جوش خورده

fusion process : علوم مهندسى : فرايند ذوب

fusion welding by thermochemical : علوم مهندسى : جوشکارى ذوبى با انرژى ترموشيميايى

fusionist : هواخواه اصول پيوستگى وسازش در سياست

fuss : ايراد گيري کردن , علم شنگه , غرغشه , طنطنه , هايهو کردن , ولوله , نق نق زدن , هايهوي , هياهو

fussbudget : ادم نق نقى وخرده گير

fussily : بادادوبيداد،ازروى بيقرارى ،با اهميت دادن بچيزهاى جزئى

fussiness : نق نقى بودن ،ايراد گيرى کردن

fussy : داد وبيداد کن( براى چيزهاى جزئى)،ايراد گير

fustain : فاستونى يا مخمل ،قماش ،نخى ،غلنبه ،گزاف ،بى مغز،مطنطن

fustanella : جامه بلندمردانه دريونان

fustian : سخن گزاف

fustic : يکجورچوب زردکه رنگ پسته اى ازان ميگيرند،رنگ پسته اى

fustigate : کتک زدن ،چوب زدن ،کوبيدن ،انتقاد کردن

fustigation : چوب زنى ،انتقاد

fustiness : کفک زدگي

fusty : کفک زده , قديمي مسلک

futhorc : الفباى فوتارک( الفبايى که يونانى هايا المانيهاى پيشين داشتند)

futile : باطل , پوچ , بينتيجگه , هرز , بي نتيجه , ضايع , بي اثر , بيهوده , بي ثمر

futilely : بطور بيهوده

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

پرسشنامه طرح واره رها شدگی یانگ
پرسشنامه طرح واره محرومیت هیجانی یانگ
پرسشنامه طرح واره نقص-شرم یانگ
پرسشنامه طرحواره یانگ
پرسشنامه عاطفه خود آگاه
پرسشنامه‌ی عدالت زناشویی
پرسشنامه عقاید وسوسه انگیز (CBQ)
پرسشنامه علاقه به ریاضی
پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان
پرسشنامه عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت
مقیاس ارزیابی عاطفه مثبت و منفی (PANAS)
پرسشنامه عوامل مؤثر در گرایش به اعتیاد
پرسشنامه فاصله اجتماعی بوگاردوس
فرم کوتاه پرسشنامه فراشناخت ولز (MCQ-30)
پرسشنامه فرسودگی تحصیلی مسلش - نسخه دانشجویان
پرسشنامه فرسودگی شغلی- سنجش کلی
پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد (GBI)
پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ
پرسشنامه فرهنگ سازمانی رابینز