لغات مشابه
furcation : شکافتگى ،انشعاب

furcula : ساختمان يا عضو چنگالى شل

furfuraceous : شوره دار , شورهاي

furfuraldehyde : ( )=furfuraldeyde(ش ).مايع الدئيدى ،فورفورال بفرمولC4 H3 O CHO

furibund : ديوانه ،شوريده ،اشفته ،ازجادر رفته

furious : غيظي , خشمناک , غضبناک

furiously : با حالت غضب ،ديوانه وار

furiousness : غضبناکي , عصبانيت

furl : پيچيدن وبالا زدن , ور تابيدن

furl awning : علوم دريايى : جمع کردن چادر

furlong : واحد درازا مساوى با يک هشتم ميل

furmety : گندمى که پوست انراکنده درشيربجوشانندودارچين وشيرينى بان بزنن

furmity : =frumenty

furnace : تنور , تون , آتشخانه

furnace arch : علوم مهندسى : طاق کوره

furnace atmosphere : علوم مهندسى : اتمسفر کوره

furnace black : علوم مهندسى : سياهى کوره

furnace body : علوم مهندسى : بدنه کوره

furnace bottom : علوم مهندسى : کف کوره

furnace braze : علوم مهندسى : زردجوش کوره

furnace brazing : علوم مهندسى : زردجوشکارى کوره

furnace breast : علوم مهندسى : سردر کوره

furnace brick : علوم مهندسى : اجر کوره

furnace brick lining : علوم مهندسى : استرى اجر کوره

furnace brick work : علوم مهندسى : اجرکارى کوره

furnace brown : علوم مهندسى : قهوه اى کوره

furnace campaign : علوم مهندسى : عمليات داخل کوره

furnace charge : علوم مهندسى : شارژ کوره

furnace chrome : علوم مهندسى : کروم کوره

furnace clag : علوم مهندسى : خاک رس کوره

furnace clinker : علوم مهندسى : تفاله کوره ذوب اهن

furnace coal : علوم مهندسى : ذغالسنگ کوره

furnace crew : علوم مهندسى : کارکنان کوره

furnace deposits : علوم مهندسى : ته نشست هاى کوره

furnace discharged end : علوم مهندسى : انتهاى تخليه کوره

furnace dome : علوم مهندسى : قسمت فوقانى کوره

furnace dust : علوم مهندسى : بخار کوره

furnace forge : علوم مهندسى : اهنگرى کوره اى

furnace gas : علوم مهندسى : گاز کوره

furnace hoist : علوم مهندسى : جراثقال کوره

furnace lining : علوم مهندسى : استرى کوره

furnace magnesia : علوم مهندسى : منيزى کوره

furnace pig : علوم مهندسى : شمش کوره

furnace refining : علوم مهندسى : تصفيه و پالايش کوره

furnace roof : علوم مهندسى : سقف کوره

furnace room : علوم مهندسى : فضاى داخل کوره

furnace shaft : معمارى : تنوره کوره

furnace shutdown : علوم مهندسى : بستن کوره

furnace tin : علوم مهندسى : قلع کوره

furnace vessel : علوم مهندسى : مجراى کوره

furnace with two hearths : علوم مهندسى : کوره با دو اتشدان

furnace working : علوم مهندسى : طرزکار کوره

furnish : تهيه کردن , داراي اثاثه کردن

furnished : مبله

furnisher : تهيه کننده سامان واثاثيه

furnishings : لوازم ،اثاثيه

furniture : اثباب خانه , اثاث , اثاث خانه , اثاثه , مبلمان

furniture textile : علوم مهندسى : پارچه تزيينى

furniture van : علوم مهندسى : اتومبيل مخصوص حمل و نقل اثاث

furor : عشق مفرط

furore : هيجان واضطراب مسرى ،اضطراب عمومى

furred : خزپوش , خزدار کردن

furrier : خزدوز , خز فروش , پوست فروش

furriery : خز فروشي , پوست فروشي , خزدوزي

furring : خزدوزي

furrow : شيار زدن , شيار کردن

furry : خزدار , خزپوش

further : ثانوي , بعلاوه , دورتر , مجدد , آنطرف تر , پيش بردن

further down : پايين تر

further up : بالاتر

furtherance : پيشرفت ،تهيه وسايل ،پيش بردن ،کمک ،تقويت

furthermore : وانگهي , ديگراينکه

furthermost : دورترين ،اقصى نقطه

furthersome : مساعد،سودمند

furthest : پيشرفته ترين ،در دورترين نقطه

furtive : زير جلي

furtively : مخفيانه

furtiveness : پنهانى

Furud : فرود

Furugh : فروغ

furuncle : جوش ،دانه ،کورک

furuncular : دملى

furunculosis : (طب )ايجاد کورک ،تجمع چند کورک

furunculous : دملى ،دمل دار

furunculus oreintalis : (طب )سالک

Furuzan : فروزان

Furuzandeh : فروزنده

fury : غضب , سوداء , عصبانيت

furze : (گ.ش ).اولکس فرنگى ،پروانه واران

fuscous : سيه فام

fuse : فتيله , گداختن

fuse base : علوم مهندسى : پايه ى فيوز

fuse board : علوم مهندسى : تخته فيوز

fuse cartridge : علوم مهندسى : فشنگ فيوز

fuse clip : الکترونيک : گيره فيوز

fuse cut out : علوم مهندسى : قطع فيوز

fuse cut out switch : علوم مهندسى : کليد قطع مجهز به فيوز

fuse cutout : الکترونيک : فيوز جهنده

fuse element : علوم مهندسى : واحد فيوز

fuse gear : علوم مهندسى : متعلقات فيوز

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی

معنی furtive , معنی furtively , معنی furtiveness , معنی Furud , معنی Furugh , معنی furuncle , معنی furuncular , معنی furunculosis , معنی furunculous , معنی furunculus oreintalis , معنی Furuzan , معنی Furuzandeh , معنی fury , معنی furze , معنی fuscous , معنی fuse , معنی fuse base , معنی fuse board , معنی fuse cartridge , معنی fuse clip , معنی fuse cut out , معنی fuse cut out switch , معنی fuse cutout , معنی fuse element , معنی fuse gear , معنی fuse key (artill,gun) , معنی fuse mounting strip , معنی fuse setter (artill,gun) , معنی fuse switch , معنی fused ring system , معنی fusee , معنی fusel oil , معنی fuselage , معنی fuselage refrence line , معنی fusible , معنی fusible metal or alloy , معنی fusible metal strip , معنی fusible wire , معنی fusil , معنی fusile , معنی fusileer , معنی fusillade , معنی fusing , معنی fusing agent , معنی fusing current , معنی fusing point , معنی fusing time , معنی fusion , معنی fusion angle , معنی fusion cast basalt , معنی fusion casting , معنی fusion coefficient , معنی fusion cone , معنی fusion point , معنی fusion principle , معنی fusion process , معنی fusion welding by thermochemical , معنی fusionist , معنی fuss , معنی fussbudget , معنی fussily , معنی fussiness , معنی fussy , معنی fustain , معنی fustanella , معنی fustian , معنی fustic , معنی fustigate , معنی fustigation , معنی fustiness , معنی fusty , معنی futhorc , معنی futile , معنی futilely , معنی futilitarian , معنی futility , معنی futtock , معنی future , معنی future attacks , معنی future generation , معنی future perfect , معنی future perfect tense , معنی future promissory , معنی future shock , معنی futureless , معنی futures market , معنی futurism , معنی futurist , معنی futuristic ,
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 122 روز