لغات مشابه
furcula : ساختمان يا عضو چنگالى شل

furfuraceous : شوره دار , شورهاي

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: