لغات مشابه
furfuraceous : شوره دار , شورهاي

furfuraldehyde : ( )=furfuraldeyde(ش ).مايع الدئيدى ،فورفورال بفرمولC4 H3 O CHO

furibund : ديوانه ،شوريده ،اشفته ،ازجادر رفته

furious : غيظي , خشمناک , غضبناک

furiously : با حالت غضب ،ديوانه وار

furiousness : غضبناکي , عصبانيت

furl : پيچيدن وبالا زدن , ور تابيدن

furl awning : علوم دريايى : جمع کردن چادر

furlong : واحد درازا مساوى با يک هشتم ميل

furmety : گندمى که پوست انراکنده درشيربجوشانندودارچين وشيرينى بان بزنن

furmity : =frumenty

furnace : تنور , تون , آتشخانه

furnace arch : علوم مهندسى : طاق کوره

furnace atmosphere : علوم مهندسى : اتمسفر کوره

furnace black : علوم مهندسى : سياهى کوره

furnace body : علوم مهندسى : بدنه کوره

furnace bottom : علوم مهندسى : کف کوره

furnace braze : علوم مهندسى : زردجوش کوره

furnace brazing : علوم مهندسى : زردجوشکارى کوره

furnace breast : علوم مهندسى : سردر کوره

furnace brick : علوم مهندسى : اجر کوره

furnace brick lining : علوم مهندسى : استرى اجر کوره

furnace brick work : علوم مهندسى : اجرکارى کوره

furnace brown : علوم مهندسى : قهوه اى کوره

furnace campaign : علوم مهندسى : عمليات داخل کوره

furnace charge : علوم مهندسى : شارژ کوره

furnace chrome : علوم مهندسى : کروم کوره

furnace clag : علوم مهندسى : خاک رس کوره

furnace clinker : علوم مهندسى : تفاله کوره ذوب اهن

furnace coal : علوم مهندسى : ذغالسنگ کوره

furnace crew : علوم مهندسى : کارکنان کوره

furnace deposits : علوم مهندسى : ته نشست هاى کوره

furnace discharged end : علوم مهندسى : انتهاى تخليه کوره

furnace dome : علوم مهندسى : قسمت فوقانى کوره

furnace dust : علوم مهندسى : بخار کوره

furnace forge : علوم مهندسى : اهنگرى کوره اى

furnace gas : علوم مهندسى : گاز کوره

furnace hoist : علوم مهندسى : جراثقال کوره

furnace lining : علوم مهندسى : استرى کوره

furnace magnesia : علوم مهندسى : منيزى کوره

furnace pig : علوم مهندسى : شمش کوره

furnace refining : علوم مهندسى : تصفيه و پالايش کوره

furnace roof : علوم مهندسى : سقف کوره

furnace room : علوم مهندسى : فضاى داخل کوره

furnace shaft : معمارى : تنوره کوره

furnace shutdown : علوم مهندسى : بستن کوره

furnace tin : علوم مهندسى : قلع کوره

furnace vessel : علوم مهندسى : مجراى کوره

furnace with two hearths : علوم مهندسى : کوره با دو اتشدان

furnace working : علوم مهندسى : طرزکار کوره

furnish : تهيه کردن , داراي اثاثه کردن

furnished : مبله

furnisher : تهيه کننده سامان واثاثيه

furnishings : لوازم ،اثاثيه

furniture : اثباب خانه , اثاث , اثاث خانه , اثاثه , مبلمان

furniture textile : علوم مهندسى : پارچه تزيينى

furniture van : علوم مهندسى : اتومبيل مخصوص حمل و نقل اثاث

furor : عشق مفرط

furore : هيجان واضطراب مسرى ،اضطراب عمومى

furred : خزپوش , خزدار کردن

furrier : خزدوز , خز فروش , پوست فروش

furriery : خز فروشي , پوست فروشي , خزدوزي

furring : خزدوزي

furrow : شيار زدن , شيار کردن

furry : خزدار , خزپوش

further : ثانوي , بعلاوه , دورتر , مجدد , آنطرف تر , پيش بردن

further down : پايين تر

further up : بالاتر

furtherance : پيشرفت ،تهيه وسايل ،پيش بردن ،کمک ،تقويت

furthermore : وانگهي , ديگراينکه

furthermost : دورترين ،اقصى نقطه

furthersome : مساعد،سودمند

furthest : پيشرفته ترين ،در دورترين نقطه

furtive : زير جلي

furtively : مخفيانه

furtiveness : پنهانى

Furud : فرود

Furugh : فروغ

furuncle : جوش ،دانه ،کورک

furuncular : دملى

furunculosis : (طب )ايجاد کورک ،تجمع چند کورک

furunculous : دملى ،دمل دار

furunculus oreintalis : (طب )سالک

Furuzan : فروزان

Furuzandeh : فروزنده

fury : غضب , سوداء , عصبانيت

furze : (گ.ش ).اولکس فرنگى ،پروانه واران

fuscous : سيه فام

fuse : فتيله , گداختن

fuse base : علوم مهندسى : پايه ى فيوز

fuse board : علوم مهندسى : تخته فيوز

fuse cartridge : علوم مهندسى : فشنگ فيوز

fuse clip : الکترونيک : گيره فيوز

fuse cut out : علوم مهندسى : قطع فيوز

fuse cut out switch : علوم مهندسى : کليد قطع مجهز به فيوز

fuse cutout : الکترونيک : فيوز جهنده

fuse element : علوم مهندسى : واحد فيوز

fuse gear : علوم مهندسى : متعلقات فيوز

fuse key (artill,gun) : علوم دريايى : کليد ماسوره

fuse mounting strip : علوم مهندسى : نوار باريک فيوز

fuse setter (artill,gun) : علوم دريايى : ماسوره بند

fuse switch : علوم مهندسى : کليد فيوزدار

fused ring system : شيمى : سيستم حلقه اى جوش خورده

fusee : ( )=fuzee(در ساعت )امرود،برامدگى ساق پاى اسب ،تفنگ چخماقى ،فتيله ديناميت

fusel oil : شيمى : روغن فوزل

fuselage : بدنه هواپيما

fuselage refrence line : علوم هوايى : خط مبناى بدنه

fusible : گداختني , زود گداز

fusible metal or alloy : فلزلحيمى ،فلزگداختنى ،فلزنرم

fusible metal strip : علوم مهندسى : نوار فلزى ذوب شونده

fusible wire : علوم مهندسى : سيم ذوب شونده

fusil : قابل ذوب

fusile : قابل ذوب

fusileer : (سابقا )تفنگدار،سربازى که تفنگ چخماقى داشت ،(امروزه )هنگ تفنگداران ارتش انگليس

fusillade : شليک متوالي

fusing : علوم مهندسى : ذوب

fusing agent : علوم مهندسى : عامل ذوب

fusing current : علوم مهندسى : جريان ذوب

fusing point : علوم مهندسى : نقطه ذوب

fusing time : علوم مهندسى : زمان ذوب

fusion : ذوب , جوش خوردگي , گداز , گداختگي

fusion angle : علوم مهندسى : زاويه فوزيون

fusion cast basalt : علوم مهندسى : بازالت ريختگى ذوبى

fusion casting : علوم مهندسى : ريخته گرى ذوبى

fusion coefficient : علوم مهندسى : ضريب فوزيون

fusion cone : علوم مهندسى : مخروطى اتصال

fusion point : شيمى : نقطه گداز

fusion principle : شيمى : اصل ترکيبات جوش خورده

fusion process : علوم مهندسى : فرايند ذوب

fusion welding by thermochemical : علوم مهندسى : جوشکارى ذوبى با انرژى ترموشيميايى

fusionist : هواخواه اصول پيوستگى وسازش در سياست

fuss : ايراد گيري کردن , علم شنگه , غرغشه , طنطنه , هايهو کردن , ولوله , نق نق زدن , هايهوي , هياهو

fussbudget : ادم نق نقى وخرده گير

fussily : بادادوبيداد،ازروى بيقرارى ،با اهميت دادن بچيزهاى جزئى

fussiness : نق نقى بودن ،ايراد گيرى کردن

fussy : داد وبيداد کن( براى چيزهاى جزئى)،ايراد گير

fustain : فاستونى يا مخمل ،قماش ،نخى ،غلنبه ،گزاف ،بى مغز،مطنطن

fustanella : جامه بلندمردانه دريونان

fustian : سخن گزاف

fustic : يکجورچوب زردکه رنگ پسته اى ازان ميگيرند،رنگ پسته اى

fustigate : کتک زدن ،چوب زدن ،کوبيدن ،انتقاد کردن

fustigation : چوب زنى ،انتقاد

fustiness : کفک زدگي

fusty : کفک زده , قديمي مسلک

futhorc : الفباى فوتارک( الفبايى که يونانى هايا المانيهاى پيشين داشتند)

futile : باطل , پوچ , بينتيجگه , هرز , بي نتيجه , ضايع , بي اثر , بيهوده , بي ثمر

futilely : بطور بيهوده

futilitarian : کسى که معتقد است کوشش بشر بى فايده وبى نتيجه است

futility : عبثي , بي فايدگي , بيهوده گي , بي اثري , بيهودگي

futtock : ميان چوب , ميان تير

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

کتاب اموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته
کتاب گرامر برای مکالمه زبان انگلیسی
کتاب غیر درسی دستور زبان فارسی
کتاب اموزش جامع و کاربردی نرم افزار word2010
کتاب اموزش جامع و کاربردی نرم افزار microsoft excel 2010
کتاب اموزش جامع و کاربردی نرم افزار access 2010
نمونه سوالات تضمین شده بهیاری بهمراه جزوات طلایی
سوالات ارزشمند و طلایی با پاسخنامه و جزوات طلایی آزمون استخدامی هلال احمر
نمونه سوالات طلایی با پاسخنامه وجزوات ناب آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی
پرسشنامه تحلیل كاركرد تلفن های هوشمند در برنامه ریزی سفر
پاورپوینت برنامه تغذیه و رژیم ورزشی ورزشکاران
نمونه سوالات و تست های ریاضی و آمار با پاسخ تشریحی
سوالات امتحانی زیست شناسی و آزمایشگاه استعدادهای درخشان سال دوم آموزش متوسطه رشته تجربی دی ماه 1394
تحقیق بررسی رابطه بین تغییرات اقلام صورت سود و زیان در سهام بورس
کتاب اموزش جامع و کاربردی نرم افزار powerpoint 2010
کتاب اموزش اینترنت به زبان ساده
سوالات یکتا و ویژه آزمون های منصب قضا و کراگزینی قضات دادگستری
آموزش حرفه ای به زبان آسان نرم افزار متلب
پاورپوینت فوق العاده عالی زبان تخصصی تربیت بدنی