لغات مشابه
furl awning : علوم دريايى : جمع کردن چادر

furlong : واحد درازا مساوى با يک هشتم ميل

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: