لغات مشابه
furnace gas : علوم مهندسى : گاز کوره

furnace hoist : علوم مهندسى : جراثقال کوره

furnace lining : علوم مهندسى : استرى کوره

furnace magnesia : علوم مهندسى : منيزى کوره

furnace pig : علوم مهندسى : شمش کوره

furnace refining : علوم مهندسى : تصفيه و پالايش کوره

furnace roof : علوم مهندسى : سقف کوره

furnace room : علوم مهندسى : فضاى داخل کوره

furnace shaft : معمارى : تنوره کوره

furnace shutdown : علوم مهندسى : بستن کوره

furnace tin : علوم مهندسى : قلع کوره

furnace vessel : علوم مهندسى : مجراى کوره

furnace with two hearths : علوم مهندسى : کوره با دو اتشدان

furnace working : علوم مهندسى : طرزکار کوره

furnish : تهيه کردن , داراي اثاثه کردن

furnished : مبله

furnisher : تهيه کننده سامان واثاثيه

furnishings : لوازم ،اثاثيه

furniture : اثباب خانه , اثاث , اثاث خانه , اثاثه , مبلمان

furniture textile : علوم مهندسى : پارچه تزيينى

furniture van : علوم مهندسى : اتومبيل مخصوص حمل و نقل اثاث

furor : عشق مفرط

furore : هيجان واضطراب مسرى ،اضطراب عمومى

furred : خزپوش , خزدار کردن

furrier : خزدوز , خز فروش , پوست فروش

furriery : خز فروشي , پوست فروشي , خزدوزي

furring : خزدوزي

furrow : شيار زدن , شيار کردن

furry : خزدار , خزپوش

further : ثانوي , بعلاوه , دورتر , مجدد , آنطرف تر , پيش بردن

further down : پايين تر

further up : بالاتر

furtherance : پيشرفت ،تهيه وسايل ،پيش بردن ،کمک ،تقويت

furthermore : وانگهي , ديگراينکه

furthermost : دورترين ،اقصى نقطه

furthersome : مساعد،سودمند

furthest : پيشرفته ترين ،در دورترين نقطه

furtive : زير جلي

furtively : مخفيانه

furtiveness : پنهانى

Furud : فرود

Furugh : فروغ

furuncle : جوش ،دانه ،کورک

furuncular : دملى

furunculosis : (طب )ايجاد کورک ،تجمع چند کورک

furunculous : دملى ،دمل دار

furunculus oreintalis : (طب )سالک

Furuzan : فروزان

Furuzandeh : فروزنده

fury : غضب , سوداء , عصبانيت

furze : (گ.ش ).اولکس فرنگى ،پروانه واران

fuscous : سيه فام

fuse : فتيله , گداختن

fuse base : علوم مهندسى : پايه ى فيوز

fuse board : علوم مهندسى : تخته فيوز

fuse cartridge : علوم مهندسى : فشنگ فيوز

fuse clip : الکترونيک : گيره فيوز

fuse cut out : علوم مهندسى : قطع فيوز

fuse cut out switch : علوم مهندسى : کليد قطع مجهز به فيوز

fuse cutout : الکترونيک : فيوز جهنده

fuse element : علوم مهندسى : واحد فيوز

fuse gear : علوم مهندسى : متعلقات فيوز

fuse key (artill,gun) : علوم دريايى : کليد ماسوره

fuse mounting strip : علوم مهندسى : نوار باريک فيوز

fuse setter (artill,gun) : علوم دريايى : ماسوره بند

fuse switch : علوم مهندسى : کليد فيوزدار

fused ring system : شيمى : سيستم حلقه اى جوش خورده

fusee : ( )=fuzee(در ساعت )امرود،برامدگى ساق پاى اسب ،تفنگ چخماقى ،فتيله ديناميت

fusel oil : شيمى : روغن فوزل

fuselage : بدنه هواپيما

fuselage refrence line : علوم هوايى : خط مبناى بدنه

fusible : گداختني , زود گداز

fusible metal or alloy : فلزلحيمى ،فلزگداختنى ،فلزنرم

fusible metal strip : علوم مهندسى : نوار فلزى ذوب شونده

fusible wire : علوم مهندسى : سيم ذوب شونده

fusil : قابل ذوب

fusile : قابل ذوب

fusileer : (سابقا )تفنگدار،سربازى که تفنگ چخماقى داشت ،(امروزه )هنگ تفنگداران ارتش انگليس

fusillade : شليک متوالي

fusing : علوم مهندسى : ذوب

fusing agent : علوم مهندسى : عامل ذوب

fusing current : علوم مهندسى : جريان ذوب

fusing point : علوم مهندسى : نقطه ذوب

fusing time : علوم مهندسى : زمان ذوب

fusion : ذوب , جوش خوردگي , گداز , گداختگي

fusion angle : علوم مهندسى : زاويه فوزيون

fusion cast basalt : علوم مهندسى : بازالت ريختگى ذوبى

fusion casting : علوم مهندسى : ريخته گرى ذوبى

fusion coefficient : علوم مهندسى : ضريب فوزيون

fusion cone : علوم مهندسى : مخروطى اتصال

fusion point : شيمى : نقطه گداز

fusion principle : شيمى : اصل ترکيبات جوش خورده

fusion process : علوم مهندسى : فرايند ذوب

fusion welding by thermochemical : علوم مهندسى : جوشکارى ذوبى با انرژى ترموشيميايى

fusionist : هواخواه اصول پيوستگى وسازش در سياست

fuss : ايراد گيري کردن , علم شنگه , غرغشه , طنطنه , هايهو کردن , ولوله , نق نق زدن , هايهوي , هياهو

fussbudget : ادم نق نقى وخرده گير

fussily : بادادوبيداد،ازروى بيقرارى ،با اهميت دادن بچيزهاى جزئى

fussiness : نق نقى بودن ،ايراد گيرى کردن

fussy : داد وبيداد کن( براى چيزهاى جزئى)،ايراد گير

fustain : فاستونى يا مخمل ،قماش ،نخى ،غلنبه ،گزاف ،بى مغز،مطنطن

fustanella : جامه بلندمردانه دريونان

fustian : سخن گزاف

fustic : يکجورچوب زردکه رنگ پسته اى ازان ميگيرند،رنگ پسته اى

fustigate : کتک زدن ،چوب زدن ،کوبيدن ،انتقاد کردن

fustigation : چوب زنى ،انتقاد

fustiness : کفک زدگي

fusty : کفک زده , قديمي مسلک

futhorc : الفباى فوتارک( الفبايى که يونانى هايا المانيهاى پيشين داشتند)

futile : باطل , پوچ , بينتيجگه , هرز , بي نتيجه , ضايع , بي اثر , بيهوده , بي ثمر

futilely : بطور بيهوده

futilitarian : کسى که معتقد است کوشش بشر بى فايده وبى نتيجه است

futility : عبثي , بي فايدگي , بيهوده گي , بي اثري , بيهودگي

futtock : ميان چوب , ميان تير

future : آخرت , آتيه , بعد آينده , مستقبل , استقبالي , مظارع , مضارع , آتي

future attacks : حمله هاى اينده را پيش بينى نکردند

future generation : پسينيان

future perfect : (د ).شامل زمان اينده نقلى که در انگليس بصورت will have و shall have ساخته ميشودونشانه خاتمه عمل در زمان اينده ميباشد

future perfect tense : زمان اينده اى که انجام کارى پيش از وقت معينى پيش بينى ميکند

future promissory : زمان اينده التزامى که براى اول شخص will و براى شخص دوم shall بکار مى برند

future shock : روانشناسى : اضطراب دگرگونى

futureless : بي آتيه

futures market : بازرگانى : بازار خريد و فروش سلف

futurism : خيال پرستي

futurist : اخربين ،مال انديش

futuristic : مربوط به اينده ،پيشرو

futurity : نسل آينده , عاقبت , عقبي

futurity (race) : ورزش : مسابقه اسبهاى 2 ساله که شرکت انها پيش از تولد يا هنگام تولد ثبت شده

fuzz : کرکي کردن , پرزدارکردن , کرکي شدن

fuzz ball : گياه قارچى ،قارچ ،گوشت زيادى ،چتر مار،سماروغ

fuzzle : مست کردن

fuzzy : پرزدار , ريش ريش

fuzzy logic : کامپيوتر : منطق نامعلوم

fuzzy wuzzy : سرباز سودانى: مرد جنگى ازاهل سعيشگ

fy : اف ،تف ،واى

fyke : دام کيسه اى ،کيسه ماهى گيرى

fyloft : صليب شکسته)swastika(

fytte : بند،بخشى ازشعر

g (general factor) : روانشناسى : عامل عمومى

g flops : کامپيوتر : يک بيليون عمليات مميز شناور در يک ثانيه

g man : نماينده مخصوص دايره بازرسى ،بازرس مخصوص

g suit : لباس مخصوص هوانوردى

g 1 (mil) : علوم دريايى : رکن يکم

g 2 (mil) : علوم دريايى : رکن دوم

g 3 (mil) : علوم دريايى : رکن سوم

g 4 (mil) : علوم دريايى : رکن چهارم

g display : الکترونيک : ارائه جى

g y signal : الکترونيک : پيام روشنايى جى ايگرگ

g. ma a favor : التفاتى درحق من بکنيد

g.d.p deflator : بازرگانى : تعديل کننده توليد ناخالص داخلى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

طرح توجیهی بسته بندی گوشت قرمز
دانلود تحقیق عوامل و کارگزاران تغییر 16 ص
دانلود تحقیق عیب یابی الكتریكی 28 ص
دانلو دتحقیق غشاء 64 ص
دانلود تحقیق فاصله سنج مافوق صوت (اولتراسونیک) DOC
دانلود تحقیق فرق میان ازدواج دائم و موقت 67 ص
دانلود تحقیق فرهنگ کار در اسلام 19 ص
دانلود تحقیق فسیلها 55 ص
دانلود تحقیق فضا و شگفتی هایش 28 ص
"دانلود تحقیق فقر، طلاق 23 ص"
دانلود تحقیق فقه زنان و مسئله برابری 11 ص DOC
دانلود تحقیق فلرات و خواص آنها 25 ص
دانلود تحقیق فلفل سیاه 8 ص
دانلود تحقیق فلوریداسیون نمک
دانلود تحقیق فوتودیودهای آوالانژ 22 ص
دانلود تحقیق فیلتر ها 63 ص
دانلود تحقیق قاعده غرور 22 ص
دانلود تحقیق قاعده نفی سبیل 16 ص
دانلود تحقیق قانون اساسی 28 ص