لغات مشابه
gain acceptance : جلب موافقت

gain access : تقرب جستن , دست يافتن

gain height : ارتفاع يافتن

gain on : نزديک شدن به

gain or loss : بازرگانى : سود يا زيان

gain respect : آبرو يافتن

gain score : روانشناسى : نمره افزوده

gain weight : وزن زياد کردن , چربيدن , حال آمدن

gainer : نفع بر،کسيکه سود ميبرد،استفاده کننده ،درخت ارغوان ،شيرجه از پشت

gainfulness : پر منفعت بودن

gaingiving : مشتبه سازي

gaining : قانون ـ فقه : something to the ownership of anotherتمليک

gaining access : راهيابي

gaining ownership : قانون ـ فقه : تملک

gainless : بى منفعت

gainlessness : بى منفعتى ،بى فايدگى

gainly : خوش ترکيب ،زيبا

gains from trade : بازرگانى : منافع حاصل از تجارت

gainsayer : انکار کننده ،مخالف

gainst : برضد،مخالف ،برعليه ،درمقابل

gaint molecule : شيمى : درشت مولکول

gaint star : نجوم : ستاره غول

gait : مشي , گام برداشتن

gaited : ورزش : اسب داراى حرکت پاهاى معين

gaiter : گتر

gaiting strap : ورزش : تسمه مخصوص ارابه براى جلوگيرى از انحراف اسب

gal : (فيزيک )واحد شتاب برابر يک سانتى متر بر مجذور ثانيه ،دختر

gala : خوشى ،شادى ،جشن و سرور،مجلل ،با شکوه

gala day : روز جشن

galactic : عظيم الجثه

galactic cluster : نجوم : خوشه کهکشانى

galactic noise : تشعشع راديويى کهکشان ،صوت پراکنى از جانب کهکشان

galactites : پشم شيرى رنگ

galactogogue : عامل شيرزاياشيرافزا

galactometer : شير سنج

galactopoiesis : شيرسازي

galactopoietic : شيرافزا،داروى شيرزا

galactorrhea : روانشناسى : شيرريزش

galactose : گالا کتوز

galactoside : (ش ).گالاکتوزيد

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: