لغات مشابه
gallivant : ولگردى کردن ،عشقبازى کردن ،لاس زدن ،سفر کردن

gallivorous : مازو خوار

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: