لغات مشابه
gallon : گالن

gallonage : ظرفيت چيزى بر حسب گالن ،تعداد گالنى که ظرفى گنجايش دارد

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: