لغات مشابه
gallowglass : سرباز پياده

gallows : دار , چوبه دار , صلابه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: