لغات مشابه
gallus : بند جوراب

gallvanized iron : عمران : اهن سفيد

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: